Silhouettes > Malas > Mysore Mala, 12" x 9", gouache on paper, 2003

Jeff Lewis